Featured

 • Έκθεση για τη Φτώχεια 2023

  Έκθεση για τη Φτώχεια 2023

  Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας δημοσιοποιεί την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023.

  Η παρούσα έκθεση είναι η πέμπτη που εκπονεί το Δίκτυο. Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2023 και συντάχθηκε σε νέα μορφή και με εμπλουτισμένο περιεχόμενο ως πιλοτική για τις μελλοντικές εκδόσεις.

  Ωστόσο, όσο διαφορετική κι αν είναι η δομή και η έρευνα για αυτήν την έκθεση, όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η φτώχεια βαθαίνει. Επιπλέον, η έκθεση του 2023 αναφέρεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης. Αυτό το ζήτημα διαπερνά τις αντίστοιχες εκθέσεις όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας για το τρέχον έτος, το οποίο αφιερώνεται στην πρόληψη της λιτότητας και την υποχρηματοδότηση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

  Δείτε τις Εκθέσεις άλλων χωρών-μελών του EAPN εδώ 

  Κληθήκαμε ως εθνικό μέλος να σκεφτούμε, μέσα από μια διαθεματική οπτική, τις επιλογές που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες της χώρας και να ανακεφαλαιώσουμε τι συνέβη σχετικά το χρόνο που πέρασε. Οι ερωτήσεις που μας απασχόλησαν αφορούν τις μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν ή εφαρμόστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση όσον αφορά την ανεπαρκή χρηματοδότηση ή την επαναχρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας και των κρατικών κοινωνικών πολιτικών, τις πιθανές αλλαγές στις ροές εισοδήματος (συλλογή εσόδων), το ρόλο που διαδραμάτισαν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις για το τρέχον έτος 2022-2023, το τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση της πράσινης και/ή της ψηφιακής μετάβασης, ποιες ήταν οι ομάδες-στόχοι/ποιοι ήταν οι δικαιούχοι των μεταρρυθμίσεων, ποια είναι τα θετικά στοιχεία, ποια είναι τα κενά και, τέλος, ποιες είναι οι συστάσεις μας για να εξασφαλιστεί επαρκής κρατική πρόνοια.

  Στην Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023 περιλαμβάνονται στοιχεία και στατιστικά δεδομένα από σειρά μελετών και ερευνών που έχουν εκπονήσει επιστημονικά και επαγγελματικά ιδρύματα της χώρας και ξεχωριστές εκθέσεις του ίδιου του Δικτύου όπως η Έκθεση των Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια 2023, η
  Έρευνα πεδίου 2023 και συλλογή Μαρτυριών από εξυπηρετούμενους οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και σειρά συστάσεων που πηγάζουν από το υλικό που ερευνήθηκε.

  Για πρώτη δε φορά περιλαμβάνονται στην Έκθεση ζητήματα που αφορούν το χάσμα πόλης – υπαίθρου και διαθεματικότητας.

  Την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, που συντάχθηκε πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, επιμελήθηκαν η Μαριανέλλα Κλώκα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και η Μαντώ Μπαμπούλα, υπεύθυνη Επικοινωνίας του Δικτύου.

  Δεδομένου ότι η σύνταξη αυτής της έκθεσης έγινε πριν από το τέλος του έτους, τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο, τα χαρακτηριστικά της οποίας επηρέασαν άμεσα την τρέχουσα κατάσταση.

  Βρείτε την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023 εδώ

 • Θέση Υπεύθυνου Δημιουργίας και Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Φτώχειας

  we are hiring

  Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας αναζητά άτομο για συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “BUILD-Building a robust and democratic civic space”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

   

  Πιο αναλυτικά:

  • Έναν/Μία (1) συνεργάτη/ιδα για τη θέση του Υπεύθυνου Δημιουργίας και Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Φτώχειας.

  Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο πολιτικών ή κοινωνικών ή νομικών επιστημών.
  • Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα BUILD / CERV ή/και έργα αντιμετώπισης της φτώχειας.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
  • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y (Microsoft Office, Excel, Internet).
  • Εμπειρία σε έρευνα, δράσεις συνηγορίας και διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής που αφορούν ευάλωτες ομάδες.
  • Εμπειρία σε επαφές με policy makers / implementers (τοπική αυτοδιοίκηση, υπουργεία, κρατικούς φορείς, κλπ). Ικανότητα συνεργασίας μαζί τους.
  • Ικανότητα συνεργασίας με άτομα άλλων ειδικοτήτων και διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου.
  • Ικανότητα και άνεση να δουλεύει σε ψηφιακό περιβάλλον (διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας, εκπαιδευτικών εργαστηρίων κλπ).
  • Συνέπεια και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

  Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία άνω των 5 ετών στο αντικείμενο.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα.
  • Οργανωτικότητα
  • Γνώση γαλλικών ή ισπανικών.

  Στο καθηκοντολόγιο του Υπεύθυνου λειτουργίας του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται:

  • Παρακολούθηση διαδικασιών, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των δράσεων και παραδοτέων.
  • Εκπροσώπηση σε συναντήσεις με άλλους φορείς σε συνεννόηση με το Δ.Σ. και τήρηση πρακτικών.
  • Διοργάνωση και συμμετοχή σε εβδομαδιαία συνάντηση σχεδιασμού και αξιολόγησης με την ομάδα έργου υπό τον συντονιστή/τρια του έργου από το Δ.Σ., τήρηση πρακτικών και ενημέρωση όλου του Δ.Σ. - όποτε ζητηθεί - με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία.
  • Εκπροσώπηση και δικτύωση με φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καλύτερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου.
  • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του έργου.
  • Συγκέντρωση και επεξεργασία των προτάσεων βελτίωσης των πολιτικών και των μέτρων προστασίας ευάλωτων ομάδων, που προτείνονται από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τα δίκτυά τους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και άπτονται του Ευρωπαϊκού Πυλώνα κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων.
  • Διεξαγωγή έρευνας για το κατά πόσο οι φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών υποστήριξης και προστασίας των ευάλωτων ομάδων είναι ενήμεροι και αξιοποιούν τις προτάσεις των Δικτύων και/ή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Κατάρτιση ερωτηματολογίου, επικοινωνία με τους φορείς, αποστολή ερωτηματολογίου, παρακολούθηση και επεξεργασία των απαντήσεων.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων για την παρουσίαση του ρόλου του Παρατηρητηρίου κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ.
  • Διοργάνωση διαδικτυακών ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα τις δράσεις και τις προτάσεις κοινωνικής πολιτικής των Δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Προώθηση των θέσεων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς τους φορείς λήψης αποφάσεων σε συνεργασία με το ΔΣ του Δικτύου.
  • Δημιουργία και γενικός συντονισμός των θεματικών ομάδων εργασίας οι οποίες θα υποστηρίζουν το έργο του Παρατηρητηρίου.
  • Κατάρτιση, αποστολή και παρακολούθηση ερωτηματολογίου για την καταγραφή της επιρροής παρέμβασης του Παρατηρητηρίου.
  • Συλλογή στοιχείων και συγγραφή 2 αναφορών με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν.
  • Συμπλήρωση των απαιτούμενων timesheets.
  • Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Συγγραφή των ενδιάμεσων αναφορών προς το φορέα χρηματοδότησης.

  Καθεστώς Απασχόλησης:

  Σύμβαση ενός έτους πλήρους απασχόλησης.

  Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος και Motivation Letter έως και τις 12/02/2024, 17:00 ώρα Ελλάδας, προς: eapngr@gmail.com