Βoss project logo

Το έργο BOSS είναι υλοποιημένο σε περίοδο 22 μηνών(01/09/2020 - 30/06/2022) από δέκα μη κυβερνητικές οργανώσεις από ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κοινωνικές οργανώσεις από τις χώρες εταίρους του BOSS έχουν δημιουργήσει ένα ποιοτικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι οι πλέον εξοικειωμένες με τις ανάγκες των ομάδων-στόχων τους και κατανοούν τα θέματα ισότητας των φύλων. Ωστόσο, η επιρροή αυτών των οργανώσεων όσον αφορά την προώθηση της κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την Ευρώπη είναι ανεπαρκής λόγω της έλλειψης ενισχυμένου δικτύου συνεργασίας. Ο στόχος μείωσης της φτώχειας μέσω των πολιτικών κοινωνικής ένταξης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 και των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων δεν έχει επιτευχθεί. Το ηγετικό προσωπικό των οργανισμών BOSS έχει την ανάγκη για τη νέα γνώση και κατανόηση στον τομέα της κοινωνικής ένταξης που σχετίζεται με τους νέους στόχους που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αντικατοπτρίζονται στην Ετήσια Συνέλευση «Κοινωνική Ευρώπη μετά το 2020», Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ατζέντα 2030, Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, Σκανδιναβικά και εθνικά προγράμματα.

http://www.eapn.lv/erasmus_plus/?fbclid=IwAR1xCu5432ltAHfcn_LNYJGNlfz7vGjmvAjwxfB9FcHxx4l5qdmI35xEOXU